Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma / Araştırma Politikası

Hacettepe Üniversitesi liyakat, şeffaflık, katılımcılık, toplum odaklılık, mükemmeli aramak ve öncü olmak gibi temel değerler doğrultusunda araştırma odaklı üniversite kimliğini güçlendirmeyi, girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmayı, nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi, toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını geliştirmeyi hedeflemektedir.
Araştırma üniversiteleri

  • Rekabet düzeyi yüksek araştırma
  • Nitelikli eğitim ve öğretim
  • İhtiyaç odaklı bilgi ve teknoloji transferi
  • Sanayi ve kamu sektörleri ile işbirlikleri
  • Uluslararası kurumlar ile işbirlikleri

ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkide bulunurlar.
Hacettepe Üniversitesi de ülkemizin öncü araştırma üniversitelerinden biri olarak

  • Araştırma, eğitim-öğretim faaliyetleri yanı sıra nitelikli sağlık hizmetleri ve teknoloji transferi faaliyetlerinde mükemmeli arayarak topluma karşı sorumluluklarını yerine getirir,
  • Ulusal ve uluslararası görünürlüğüne uygun şekilde farklı disiplinlerden özgün ve rekabetçi araştırma faaliyetlerini destekler,
  • Geniş spektrumda üstün nitelikli lisans ve lisansüstü eğitim programları ve özellikle güçlü doktora programları ile genç araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlar,
  • Evrensel etik değerleri, akademik özgürlüğü, farklı görüş ve yaklaşımları teşvik eder, 
  • Stratejik planları ile araştırma önceliklerini, amaç ve hedeflerini ilan eder, akademik süreçleri performans göstergelerine dayalı olarak izler.

Araştırma politikası yıllar içinde araştırmacıların kişisel merak ve ilgi alanlarına göre şekillenen araştırma önceliklerinden, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik, akademik birikime uygun ve disiplinlerarası çalışmaları önceleyen bir anlayışa yönelmiştir. Bu bağlamda, farklı disiplinlerden araştırma ekiplerinin entegrasyonunu sağlamak, disiplinlerarası çalışmaları artırmak ve katma değeri yüksek çıktılar üretmek ile ilgili tedbirler alınmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetleri sırasında gözlemlenen sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm arayışları tıp-sağlık ve fen-mühendislik bilimleri alanlarından araştırmacıların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri disiplinlerarası araştırmalar için tetikleyici rol oynamaktadır. Hacettepe Üniversitesi kendi araştırma gündemine sahip olarak rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir araştırma altyapısı ve araştırmacı kadrosuyla uluslararası yüksek görünürlüğü hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için bir yandan bilimsel araştırma kaynaklarının çeşitlendirilerek geliştirilmesi, diğer yandan araştırma altyapısının sürekli geliştirilerek daha rekabetçi hale getirilmesi sağlanmaktadır. Araştırma odaklı bir üniversite olarak lisansüstü eğitim, araştırma, yayın ve patent gibi faaliyetlerimizi artırabilmek için önlisans ve lisans düzeyindeki ders yükümüzün azaltılarak lisansüstü eğitim niteliğimizi iyileştirmeye ve nitelikli doktoralı eleman yetiştirmeye odaklanılmaktadır. 

Araştırma üniversiteleri bilimsel katkıları ile birlikte; topluma sundukları hizmetler, farklı sektörlere araştırmacıları ve mezunları aracılığıyla yaptıkları bilgi ve teknoloji transferi ile de öne çıkmaktadır. Bilimsel araştırmaların ürüne dönüştürülerek ticarileştirilmesinin ülke ekonomisi ve kalkınmadaki rolünü dikkate alan Hacettepe Üniversitesi, araştırma politikalarını gerçekleştirebilmek için Hacettepe Teknokent ve Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) yapılanmasını giderek güçlendirmektedir. Bilgi ve teknoloji transferi faaliyetleri, akademik disiplinlerin tamamını yansıtacak şekilde fen-mühendislik bilimleri başta olmak üzere, tıp-sağlık bilimleri ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında gelişerek devam etmektedir.