Atama Kriterleri / Sık Sorulan Sorular

1- Yalnızca Akademik Ön Değerlendirme Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapmak yeterli midir?

Hayır, yeterli değildir. Aynı zamanda Komisyon üyeleri tarafından ön değerlendirme yapılabilmesi için bir adet başvuru dosyasının da ilgili birime teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Başvuru dosyasına yalnızca kontrol çizelgesinde yer alan belgeleri mi, yoksa akademik etkinlik puanları belgesinde yer alan tüm yayınları mı koymam gerekiyor?

Başvuru dosyasında kontrol çizelgesinde yer alan belgelerle birlikte puanlamaya dahil edilen tüm yayınlar yer almalıdır.

3- Kontrol Çizelgesi'nde belirtilen, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonu'ndan almam gereken Akademik Etkinlik Puanları Değerlendirme Raporu'nu ne zaman ve nasıl alabilirim?

Kadro ilanına başvurabilmek için bu raporun Komisyondan ilanın son başvuru tarihinden önce alınması gerekmektedir. Bu nedenle de, Komisyonun dosya incelemesi için gerek duyduğu süre göz önünde bulundurularak, adayların ön değerlendirme başvuru dosyalarını ilanın son başvuru tarihinden oldukça önce Komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Akademik Ön Değerlendirme Başvuru Sistemi’nde yayının doktora tezinden olup olmadığını belirten bir bölüm yok. Ne yapmalıyım?

Yayının tezden üretilmiş olduğunun başvuru dosyasında belirtilmesi ve belgelenmesi yeterlidir.

5- Başvurumda kullanacağım yabancı dil belgesi için bir geçerlik süresi var mıdır?

Üzerinde geçerlik süresi belirtilmiş olan yabancı dil belgeleri dışındaki belgeler için geçerlik süresi aranmamaktadır.

6- TOEFL geçerlik süresi olan bir yabancı dil sınavı mıdır?

Evet. TOEFL sınavı, puanları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçerliğe sahip olan bir yabancı dil sınavıdır.

7- Yayının tezden üretilmiş olduğunu nasıl belgeleyebilirim?

Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterlik makamına hitaben yazılmış; ilgili yayının tezden üretildiğine dair tez danışmanından alınan ıslak imzalı bir beyan dilekçesi yeterlidir.

8- Yayınımda yazar sıralaması alfabetik yapılmıştır. Başlıca yazar olduğumu nasıl gösterebilirim?

Alfabetik sıralama, derginin yayın politikasında yer alan bir uygulama ise bunun belgelendirilmesi ve başlıca yazarın tüm yazarların imzasının bulunduğu bir beyan ile kanıtlanması gerekmektedir.

9- En az dört ay yurt dışı deneyimi kesintisiz mi olmalıdır?

Evet. Kesintisiz olmalıdır.

10- En az dört ay yurt dışı deneyimine sahip olduğumu gösteren belgeler nelerdir?

Çalışmanın yürütüldüğü kurumdan alınan, çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıkça belirtildiği ve çalışma konusunu da içeren resmi bir yazı ve yurt dışı görevlendirme yazısı olmalıdır.

11- En az dört ay yurt dışı deneyimim olmaması nedeniyle Doçentlik kadrosu için aranan toplam puanın iki katını sağlamam yeterli midir?

Hayır. Hem zorunlu hem de toplam puanın iki katının sağlanması gerekmektedir.

12- En az dört ay yurt dışı deneyimine sahip olmadığım için Profesörlük kadrosunun zorunlu ve toplam puan koşullarının iki katını sağlamam yeterli midir?

Hayır, yeterli değildir. Profesörlük kadrosu için, Doçentlik kadrosunda aranan zorunlu ve toplam puanların iki katının sağlanması ya da kesintisiz en az dört ay yurt dışı deneyiminin yerine getirilmesi gerekmektedir.

13- Akademik Etkinlik Puanları Formu'nda her yayının veya etkinliğin puanlamasını ayrı mı beyan etmeliyim, yoksa toplam puan yazmak yeterli midir?

Her bir kategoride birden fazla yayın (veya etkinlik) olması durumunda formun ilgili bölümlerine satır eklenerek her bir yayının tam adı yazılarak ayrı kodlarla ve puanlarla beyan edilmesi daha yerindedir.

14- Hacettepe Üniversitesi dışından profesörlük (veya doçentlik) kadrosuna başvuruyorum. Başvuru anında geçerli olan doçentlik (veya dr. öğr. üyeliği) kadro kriterlerini karşıladığımı nasıl gösterebilirim?

Profesörlük (veya doçentlik) kadrosu başvuru dosyasına, doçentlik (veya dr. öğr. üyeliği) kadrosu kriterlerinin sağlandığını kanıtlayacak şekilde ayrı bir dosya eklenmesi gereklidir.

15- Doçentlik kadrosu kriterlerinde yer alan “Doktora Derecesini aldıktan sonraki bilimsel aktiviteler (Doktora tezinden üretilmiş̧ yayın/yayınlar dışında)” ve “Doktor Öğretim Üyesi atama kriterlerini karşılıyor olmak (puanlamaya dahildir)” ifadeleri nedeniyle, doktora tezinden üretilen yayınlarımı Doçentlik kadrosu kriterleri puanlamasının dışında mı tutmalıyım?

Doktora tezinden üretilen yayınlar, Doçentlik kadrosuna atamalarda bir ön koşul olduğu için puanlamaya dahil edilmektedir. Ancak bu yayınlar Doçentlik kadrosu kriterlerinde “EK OLARAK” istenen 2. maddedeki yayınlar kapsamına dahil edilmemelidir.

16- Profesörlük kadrosu kriterlerinde yer alan “Doçent Unvanını Aldıktan Sonraki Bilimsel Aktiviteler” ifadesi, ÜAK Doçentlik unvanını aldıktan sonraki tüm yayın ve faaliyetleri başvuru dosyasına dahil edebileceğim anlamına mı geliyor?

Hayır. Kriter metninin ilgili dipnotunda da açıkça belirtildiği üzere HÜ Doçentlik kadrosuna atanırken kullanılmış olan yayın ve faaliyetlerin Profesörlük kadrosu başvurularında kullanılmaması gerekmektedir. Bu nedenle, Profesörlük kadrosu başvuru dosyasında yer alan “Beyan 2” başlıklı dilekçenin bulunması gerekmektedir.

17- Sosyal Bilimler alanında Alanlara Özel Temel Kriterler'de yer alan "4A (1A, 1B, 1C) kategorisinde kitap yazarlığı" ne anlama gelmektedir?

SENSE Ranking of Academic Publishers listesinde yer alan yayınevlerinde basılan ve sadece A, B ve C sınıflamasına giren kitaplarda yazarlık ya da kitap çevirmenliği (4A1 kategorisi) anlamına gelmektedir. Kitap bölümü yazarlığı ya da çevirmenliğini (4A2 kategorisini) ve kitap ya da çeviri editörlüğünü (4A3 kategorisini) içermemektedir.

18- Kongre veya konferanslarda sunduğum bildirilerden / kongre veya konferans kitabında yayınlanan bildirilerden puan alamıyor muyum?

Sadece, tam metni ya da özeti 1e, 2e ve 3e kategorileri kapsamında yayınlanan bildirilerden puan alınmaktadır.

19- Puanlamaya dahil olmayan yayınlarımı Akademik Ön Değerlendirme Başvuru Sistemi’ne yükleyebilir miyim?

Değerlendirmeye alınmayacağı için gerek yoktur.

20- SCI, SCI-Exp, SSCI veya AHCI kapsamındaki yayınıma, ULAKBİM TR Dizininde yer alan bir dergide yapılan atıf 2 puan mıdır?

Hayır. Bu atıf 1 puan değerindedir. Atıf puanlamaları, atfın yapıldığı yere göre yapılmaktadır.

21- Puanladığım atıfları belgelemem gerekli midir?

Gereklidir. Yapılan atıfların yer aldığı dergilerin ve kitapların, atfın yapıldığı tarihte hangi endeks ya da dizin kapsamında oldukları açıkça belgelenmelidir.

22- Web of Science'ta taranan kongre veya konferans bildirisinde yayınıma yapılan bir atıf puanlamaya dahil edilebilir mi?

Hayır. Kriterlerde, sadece Web of Science "dergilerinde" yapılan atıflar ve Web of Science Book Citation Index'e giren "kitaplarda" yapılan atıflar puanlanmaktadır. Conference Proceedings Citation Index kapsamındaki yayınlarda yapılan atıflar puanlamaya dahil edilememektedir.

23- SCI, SCI-Exp veya SSCI kapsamında yaptığım yeni yayınım, henüz Web of Science veri tabanında listelenmemektedir. Bu yayını başvuru dosyasına koyabilir miyim?

Eğer, bu yayın DOI numarası ile internette tarandığında ilgili derginin sayfasından yayının tam metnine ulaşılabiliyorsa başvuru dosyasına koyulabilir. Ancak, ilgili derginin Q değerinin ve endeksinin, Web of Science veri tabanında yer alan en güncel bilgi kullanılarak belgelenmesi gerekmektedir.

24- Yeni yayınım henüz Web of Science veri tabanında listelenmediği için bu yayının Q dilimini nasıl bulabilirim?

Henüz Q dilimi belirlenmemiş olan yayınlar için yayının en son yıla ait Q dilimi beyan edilebilir

25- Yayınımın Web of Science kapsamında endekslenen bir dergide olduğunu belgelerken nelere dikkat etmeliyim?

Yayının yapıldığı tarihte derginin endekste tarandığı Web of Science internet sayfasından alınan bir çıktı ile gösterilmelidir. Dergilerin internet sayfasından ya da kapak sayfasından alınan çıktılar kabul edilmemektedir.

26- Yayınımın ULAKBİM TR Dizini kapsamındaki bir dergide olduğunu belgelerken nelere dikkat etmeliyim?

Yayının yapıldığı tarihte derginin dizinde listelendiği, ULAKBİM TR Dizin dergi listesi sayfasından alınan bir çıktı ile gösterilmelidir. Dergilerin web sayfasından ya da kapak sayfasından alınan çıktılar kabul edilmemektedir.

27- Yayın yaptığım tarihte SCI/SCI-Exp./SSCI kapsamında olan dergi, aynı yılda endeksten çıkarıldığı için bu yayınıma ilişkin Q değerini belgeleyemiyorum. Ne yapabilirim?

Öncelikle, yayının yapıldığı tarihte derginin SCI, SCI-Exp veya SSCI kapsamında tarandığı Web of Science internet sayfası çıktısı ile mutlaka belgelenmelidir. Q değeri ise, derginin endeksten çıkarılmadan önceki yılda belirlenmiş olan değerine ilişkin çıktı ile belgelenmelidir.

28- Verdiğim dersleri ve danışmanlık yaptığım tezleri nasıl belgelendirebilirim?

Lisans ve lisansüstü programlarda verilen derslere ilişkin belgelerin Öğrenci İşleri Dairesi’nden ve ilgili Enstitü’den; tez danışmanlıklarına ilişkin belgelerin ise ilgili Enstitü’den alınan imzalı-onaylı belgeler olması gerekmektedir. Bölüm / Anabilim Dalı Başkanlığından veya Dekanlıktan alınan yazılar kabul edilmemektedir.

29- Bir kitabın Web of Science Book Citation Index'te tarandığını nasıl anlarım?

http://wokinfo.com/mbl/ adresinde bulunan sayfada "Search" kutusuna kitabın adını veya ISBN bilgisini girerek tarayabilirsiniz.

30- Bir kitabın yayınevinin SENSE Ranking of Academic Publishers listesinde olup olmadığını nasıl anlarım?

İlgili listeye http://www.sense.nl/gfx_content/documents/WASS- SENSE_book_publishers_list_2020.xlsx internet adresinden ulaşılmaktadır. Excel formatındaki bu listede yayınevlerinin isimleri, hangi yılda hangi sınıflamaya girdiklerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

31- SCI, SCI-Exp veya SSCI'da taranan bir derginin Q dilimi için Scimago'yu kullanabilir miyim?

Hayır. SCI, SCI-Exp veya SSCI'da taranan dergilerin Q dilimleri sadece Web of Science Journal Citation Reports kullanılarak beyan edilmelidir.

32- Hem SSCI'da hem de AHCI'da taranan bir derginin Q dilimi için Scimago'yu kullanabilir miyim?

Hayır. Bu dergi SSCI'da da tarandığı için Web of Science Jornal Citation Reports kapsamındaki Q dilimine göre beyan edilmelidir.

33- Web of Science veri tabanında Q dilimi olmayan dergilerin Q dilimlerini nasıl bulabilirim?

Web of Science'ta Q dilimi olmayan dergiler SCI, SCI-Exp ve SSCI'da taranmayan dergilerdir. Web of Science'ta Q dilimi bulunmayan AHCI kapsamındaki dergilerin Q dilimlerine ulaşmak için https://www.scimagojr.com/ adresindeki Scimago veri tabanında dergi adıyla tarama yapılması gerekmektedir.

34- Tam metni ya da özeti Web of Science'ta taranan konferans bildirimin Q dilimini nasıl bulabilirim?

Eğer Web of Science veri tabanı taraması sonucunda ulaşılan konferans yayınının türü "Document Type: Proceedings Paper" ise bu yayının Q dilimi yoktur. Bu nedenle de, bu bildiri 1e kategorisinde değerlendirilebilecek türden değildir; 2e kategorisinde değerlendirilmelidir.

35- SCI, SCI-Exp veya SSCI'da taranan bir derginin Q dilimini nasıl bulabilirim?

Q dilimlerine ilişkin bilgilere nasıl ulaşılacağı aşağıdaki görsellerde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

36- Web of Science'ta taranan hangi konferans bildirileri 1e kapsamındadır?

Web of Science veri tabanında yayın türü "Document Type: Article, Proceedings Paper" olarak nitelendirilip SCI, SCI-Exp, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış olan bildiriler 1e kapsamındadır.

37- Kontrol Çizelgesi'nde, "yayınların hangi endekste yer aldığını gösterir Web of Science belgesi" ifadesiyle ne kastedilmektedir?

Web of Science veri tabanında yapılan arama sonucunda ulaşılan kayıtta, makale başlığının üzerine tıklayınız ve açılan sayfanın ekran görüntüsünü alınız:
Veya yukarıdaki sayfada “Print” seçeneğiyle bu sayfanın aşağıdaki şekilde çıktısını alarak ilgili makalenin künye bilgilerini belgelendiriniz.

38- SCI, SCI-Exp., SSCI dergilerinin Q dilimlerini nasıl belgelendirebilirim?

• Makale başlığıyla Web of Science’ta yapılan tarama sonucunda ulaşılan sayfada dergi adının üzerine tıklayınız.
• Açılan küçük pencerede “Journal Citation Reports” bağlantısına tıklayınız.
• Yeni açılan sayfanın ortalarına doğru “Journal Source Data” ifadesinin üstündeki “Rank”i seçiniz.

39- AHCI kapsamındaki bir derginin Q dilimini nasıl belgelendirebilirim?

https://www.scimagojr.com/ internet adresinden ulaşılan sayfada arama motoruna dergi adını yazıp aratınız.
• Açılan sayfada dergi adına tıklayınız.
• Dergiye ait bilgilerin bulunduğu yeni açılan sayfada, imlecinizi “Quartiles” başlıklı şekil üzerinde makalenizin yayınlandığı tarihe karşılık gelen bölmeye götürünüz.

40- Kitabın SENSE Ranking of Academic Publishers listesinde yer aldığını nasıl belgelendirebilirim?

http://www.sense.nl/organisation/documentation internet adresinden ilgili listenin bağlantısının bulunduğu sayfaya ulaşınız.
• Sayfanın alt kısmında bulunan “The WASS-SENSE book publishers ranking list 2020 (excel)” yazısına tıklayarak aşağıdaki excel çalışma sayfasını açınız.
• Bu sayfadaki ilgili satırı işaretleyerek başvuru dosyasında belge olarak kullanınız.

41- Makalemin yayınlandığı derginin yayın tarihinde ULAKBİM TR Dizin'de yer aldığını nasıl belgelendirebilirim?

https://trdizin.gov.tr/ internet adresinden ulaşacağınız TR Dizin sayfasının üst kısmında bulunan menüden Dergi Listesi seçeneğine tıklayınız veya şu bağlantıyı kullanınız: https://app.trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml?&query=defaultSearchField- AND-*
• Ulaşılan arama motoru kutusunu Dergi Adı’na göre arama yapabilecek konuma getiriniz.
• Dergi adını girerek ilgili derginin dizinlendiği yılların bilgilerini başvuruda belge olarak kullanınız.

42- Web of Science'ta taranan konferans bildirileri hangi kategoride değerlendirilmektedir?

Sadece, yayın türü “Document Type: Proceedings Paper” olan ve “Conference Proceedings Citation Index”te taranan bildiriler 2e kategorisinde değerlendirilmektedir.
Yayın türü “Document Type: Article, Proceedings Paper” olan ve SCI, SCI-Exp, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan bildiriler ise, dergide hakem değerlendirmesinden geçip geçmediğine bağlı olarak 1a veya 1e yayını olarak değerlendirilmektedir.

43- Birden fazla kategoride yer alan dergi, hangi Q diliminden değerlendirilir?

Yayın yılındaki en yüksek Q diliminden değerlendirilebilir.
Web of Science Q Dilimleri:
Scimago Q Dilimleri:

44- Web of Science'ta taranan makaleme yapılan atıfları nasıl belgelendirebilirim?

Aşağıdaki yayına atıf veren 165 yayını listelemek için “Times Cited” kısmındaki 165 rakamına tıklayınız:
Atıf veren 165 yayın aşağıdaki gibi listelenecektir. Bu listedeki yayınların hangi yayına atıf verdiği aşağıdaki sayfada sol üstte yer alan işaretli kısımdaki gibi açıkça görünmelidir:
Yukarıdaki sayfada 1 no’lu atıf veren yayının Web of Science veri tabanında hangi endekste tarandığının gösterilmesi gerekmektedir. Bunun için, atıf veren 1 no’lu makalenin başlığına tıklanarak aşağıdaki sayfaya ulaşılmalıdır. Makale başlığı ve makalenin yayınlandığı derginin tarandığı endeks bilgileri açıkça görülecek şekilde bu sayfanın görüntüsü belge olarak kullanılabilir:

45- Web of Science'ta taranan bir yayında, Web of Science'ta taranmayan bir makaleme yapılan atfı nasıl belgelendirebilirim?

Atıf alan makaleye ait temel bilgilerin yer aldığı ilk sayfanın çıktısı alınmalıdır:
Atıf veren makaleye ait temel bilgilerin yer aldığı ilk sayfanın çıktısı alınmalıdır:
Atıf veren makalenin kaynakçasında atıf alan makale gösterilmelidir:
Atıf veren makalenin Web of Science’ta tarandığı, ilgili endeks bilgisiyle birlikte gösterilmelidir: